Hastalar İçin Okunacak Dualar

Hastalara ve Hastalıklara Karşı Okunacak Dualar

 • “Allahümme Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekamen.”

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.

(Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

 

 • “Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.”

Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.

(Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

 

 • “Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.”

Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.

(Müslim, Selâm 40)

 

 • “Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.”

Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.

(Heysemî, X, 180)

 

 • “Bismillahirrahmanirrahim .Bismillahi ergikellahu yeşfike,ezhibil be’se Rebben nasi ve eşfi, enteşşafi,La şifae illa ,şifaüke,şifaen la yügadiru segamen amine birahmetike ya erhamerrahimin.Min külli şey’in yu’zike ve min külli aynin ve hasidin, Allahu yeşfik. Amin.”

Ey Allahım (c.c.) Hamdın Sana Mahsus olması ve Senden başka İlah olmaması hürmetine tüm şifa bekleyen hasta kullarına dertli kullarına Hüsn-ü Hatime ve Şafi İsminle Şifalar ihsan eyle.. Sen Rahman ve Rahimsin. Biz kullarına Rahmetinle Muamele eyle. Habibin Muhammed Mustafa (s.a.v.)‘i vesile kılarak sana niyaz ediyoruz Dualarımıza icabet eyle. Ey Zülcelal vel İkram Hayy ve Kayyum Olan Allahım (c.c.). Amin

 

 • “Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.”

Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.

 

 • “Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke.”

Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifâ vermesini istiyorum!

 

 • “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.”

Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.

 

 • Şifa Salavatı ;

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Ey Allah’ım! kalblerin tabîbi ve devası, vucutların şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.

 

Şifa ile İlgili Ayet-i Kerimeler

 • “Yâ eyyuhân nâsu kad câetkum mev’ızatun min rabbikum ve şifâun limâ fîs sudûri ve huden ve rahmetun lil mu’minîn. (mu’minîne)”

(Yunus Suresi, 57. Ayet)

“Ey insanlar! İşte size Rabbiniz’den bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’ân) geldi.”

 

 • “Summe kulî min kullis semerâti feslukî subule rabbiki zululen, yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)”

(Nahl Suresi, 69. Ayet)

“Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.”

 

 • “Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ. (hasâran)”

(İsrâ Suresi, 82. Ayet)

“Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.”

 

 • “Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni.”

(Şuarâ Suresi, 80. Ayet)

“Hastalandığımda da O bana şifa verir.”

 

 • “Ve lev cealnâhu kur’ânen a’cemiyyen le kâlû lev lâ fussilet âyâtuhu, e a’cemiyyun ve arabîyyun, kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun, vellezîne lâ yu’minûne fî âzânihim vakrun ve huve aleyhim amâ(amen), ulâike yunâdevne min mekânin baîd. (baîdin)”

(Fussilet Suresi, 44. Ayet)

“Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).”

 

Zor Durumlarda Okunması Hayırlı Olan Sureler

Fatiha Suresi

 • “Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.”

 

Nas Suresi

 • “Bismillahirrahmânirrahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

 

Felak Suresi

 • “Bismillahirrahmânirrahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasigın izâ vegab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ugad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

 

İhlas Suresi

 • “Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

 

İnşirah Suresi

 • “Bismillahirrahmânirrahîm. Elem neşrah leke sadrek ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren İnne me’al’usri yüsren Feiza ferağte fensab ve ila rabbike ferğab.”

“(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.”

 

Bir önceki yazımızda Asr-ı Saadetten Kıyamete; Cemaat ile Namaz başlığı altınca namazı cemaat ile kılmanın önemini anlattık.

İlgili diğer yazılar ise; Şeytanı Uzaklaştıran Mübarek Dua; Ayet-el Kürsi  –  Kâbe Tavafında Hangi Dualar Okunur?  –  Fatiha Sûresi’nin Faziletleri ve Anlamı  –  Şükrün Önemi ve Çeşitleri  –  Doğru Dua Etmenin Önemi  –  Salât ü Selam Nedir? Nasıl Salavat Getirilir?  –  Cuma Günleri İçin 10 Sünnet  –  Tesbih Çekmenin Faziletleri  –  Cennetle Müjdelenen Ameller  –  Kurban Keserken Okunacak Dualar  –  Mevlid Kandili’nde Yapılacak İbadetler

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.