Nazara Karşı Hangi Dualar Okunabilir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) nazar karşısında,
nazardan korunmak için bazı dua ve surelerden bahsetmiştir.
Onun bu beyanını Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle rivayet etmektedir;
“Resulullah (s.a.v.) ‘Cinlerin ve insanların nazarından
Allah’a sığınırım.’ gibi dualarla cinlerin nazarından,
sonra da insanların nazarından Allah’a iltica ederdi.
Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti.” 

Nazar İçin Dualar

Allah Teala’nın (c.c.) kelamı Kur’an’daki sureler, okuyan müminin kalbine iman doldururken aynı zamanda onu yanlış yoldan, kinden, hasetten ve her türlü kötülüklerden uzak tutar.

İnsanların birbirine göz değmesi, nazar değdirmesi gibi istemeden de olabilecek durumlar karşısında insan yine Allah’ın (c.c.) ayetlerine sığınmalıdır.

Nazar değmesi ya da göz değmesine karşı, insanların korunmak için, tedbir amaçlı Kur’an’dan okudukları bazı ayet ver sureler bulunmaktadır.

Varlıkların şerrinden Allah’a (c.c.) sığınılmasını sağlayan sureler arasında Felak ve Nas sureleri vardır. Nazar değenlere ve de hastalara bu sureler okunup Allah’tan (c.c.) şifa istenebilir.

Bu surelerin yanı sıra Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin de nazara karşı korunma amaçlı okunabileceği bilinmektedir. Kalem suresinin 51 ve 52. ayetlerine Nazar Duası da denilmektedir.

Ayetel Kürsi de kaza ve beladan, hastalıklardan, nazardan ve her türlü müsibetten korunma amaçlı okunabilecek sureler arasındadır. Ayrıca Ayetel Kürsi’nin yanı sıra nazar ve diğer müsibetlerden korunmak için İhlas suresi de okunabilir.

Ebu Hüreyre (r.a.) nazar ile ilgili şöyle rivayet etmiştir;
“Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca
Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve 
ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde
sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa
onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” 
(Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, (2882).)

Nazar Duaları

  • Kalem Suresi, 51. ve 52. Ayetler

Türkçe Okunuşu;
Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn (mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn (âlemîne).

Anlamı;
“Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Halbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.”

Türkçe Okunuşu;
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2- Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı;
“Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Türkçe Okunuşu;
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. 2- Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Anlamı;
“Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

Türkçe Okunuşu;
“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

Anlamı;
“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

Türkçe Okunuşu;
Kul huvallâhu ehad. Allâhus samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehu kufuven ehad.

Anlamı;
“Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”


Bir önceki yazımız Müslümanın En Belirgin Şiarı; Temizlik!
İlgili diğer yazılarımız;
İhlas Nedir? Dinde İhlas!
Tesbih Çekmenin Faziletleri
Cuma Suresinin Hikmeti ve Türkçe Anlamı
Hastalar İçin Okunacak Dualar
Namaz ile İlgili Ayetler
Müslüman Çalışkandır!
Kimler Zekat Vermelidir?
Kul Hakkı Yemenin Hükmü
İnşirah Suresinin Meali, Okunuşu ve Önemi

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.